www.asiriyar.net

Monday 16 October 2017

SSA - TECHNO CLUB COMPETITION FOR STUDENTS AT BLOCK & DISTRICT LEVEL ON " INTEGRATION & USAGE OF TECHNOLOGY " REG - SPD PROCEEDINGS...

SSA - Integration and usage of technology என்ற தலைபபின் கீழ் எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு (ஒரு பள்ளியின் சார்பில் ஒரு மாணவர்) வட்டார வளமைய அளவிலான போட்டி 24.10.17 அன்று நடைபெறுகிறதல் சார்ந்து மாநில திட்ட இயக்குனரின் செயல்முறைகள்!!
No comments:

Post a Comment