www.asiriyar.net

Monday 16 October 2017

SSA - கணிணி வழிக்கற்றல் உட்கூற்றின் கீழ் ( RAA ) திட்டத்தின் மூலம் "குறுவள மைய அளவிலான " "அறிவியல் கண்காட்சி" நடத்துதல் சார்ந்து செயல்முறைகள்!!

No comments:

Post a Comment